dissabte, 16 de maig del 2009

Manifest sobre els llibres digitals i portàtils d'alumnes

Ens fem ressò sobre el manifest que s'ha escrit sobre els llibres digitals i els ordinadors portàtils d'alumnes

Nota: URL original: http://llibresdigitals.wikispaces.com/Manifest


Els sotasignants, persones vinculades al món de l'educació, davant de les darreres decisions polítiques relacionades amb l'impuls dels llibres de text digitals i foment de que cada alumne adquireixi un ordinador portàtil

MANIFESTEM

 • Que celebrem la iniciativa del Departament de donar un pas endavant en la incorporació d'equipaments informàtics i infraestructures per avançar en l'escola de la societat del coneixement.
 • Que com a professionals de l'ensenyament donem suport a l´ús de recursos digitals a l'aula però considerem que és una llàstima i una termeritat que les directrius educatives del país, en aquest àmbit, es posin en mans de les editorials i de les empreses tecnològiques, que obeeixen més a criteris empresarials que no pas educatius.
 • Que actualment els centres no tenen la infraestructura necessària i adequada pel que fa a connectivitat, electricitat, i altres.
 • Que no estem d'acord que es lligui la participació en el Pla a l' bligatorietat d'utilitzar llibres de text digitals.
 • Tampoc compartim l'obligatorietat de regular els períodes màxims i minims d'utilització dels llibres de text digitals (60%).
 • Que els centres i el professorat que estan portant a terme plans TAC seguint les directrius del mateix Departament queden sorprenentment fora de la iniciativa.
 • Que és una manca de respecte i consideració a tots aquells mestres i centres educatius que en el seu moment van adoptar la distribució Linkat per al treball professional i que, en el seu centre, n'han impulsat la migració.
 • Que no té en compte la legislació vigent sobre competències bàsiques i els canvis metodològics que aquestes suposen, així com tampoc la línia que ha fet arribar el servei TAC als centres i al professorat en forma d'un Pla TAC específic.
 • L'obligació d'utilització exclusiva del llibre de text, ja sigui en la seva versió en paper o digital, va en contra del treball per competènces bàsiques (i no únicament la digital), que seguint directrius europees impulsa i legisla el mateix Departament d'Educació.
 • El llibre de text i l'ús de plataformes tancades frena que s'accedeixi a altres fonts, obrir l'escola al món, el treball telecol·laboratiu i el fet de compartir coneixement, essències de la societat que estem vivint.
 • Que el país té experiències pròpies de l'escola 2.0 d'una gran qualitat que està a anys llum dels llibres de text digitals.
 • Que no es pot considerar de cap manera el llibre de text (digital o no) com a metodologia.
 • Que aquesta actuació s'ha fet sense consultar amb el col·lectiu de mestres, institucions i experts en temes TAC.

EXIGIM

 • Que els nois i noies puguin disposar d'ordinadors sense que s´hagin de vincular als llibres digitals d´una editorial determinada ni a un sistema operatiu que dóna poques garanties d'eficiència i que ha estat mereixedor dels Fiasco Awards.
 • Que els ordinadors que rebi l'alumnat funcionin amb programari lliure, ja que per les seves particularitats, feina ja feta (Linkat) i cost és la més adient per al nostre sistema educatiu.
 • Que l'Administració faci públiques les despeses que suposen actualment, i que suposaran després de l'aplicació del Pla, les llicències de programari propietari i les ajudes a les editorials, en el món de l'educació.
 • Que es promoguin des de l'Administració productes i solucions tecnològiques que no creïn dependència de cap proveïdor privat.
 • Que els centres puguin escollir el sistema operatiu que desitgin i puguin revertir en millores educatives (material o el que creguin convenient) els diners estalviats en concepte de llicències si opten per la utilització de programari lliure.
 • Que es premii amb més dotació i recursos aquells centres que presentin un Pla TAC d'acord amb metodologies i estratègies més pròpies de l'escola 2.0 i que vagin més enllà dels llibres de text digitals.
 • Que l'Administració fomenti entre els docents l'ús de bancs de recursos digitals nacionals i internacionals
 • Que l'Administració fomenti la creació de recursos educatius (propostes didàctiques, treballs per projectes, etc.) produïts i compartits per professorat i alumnat.
 • Que l'Administració articuli mesures per impulsar que els centres que han estat i estan treballant amb la selecció de continguts curriculars puguin continuar fent-ho i no quedin exclosos d'aquesta actuació.
 • Que s'asseguri una formació necessària, que vagi més enllà de les 4 hores previstes en el Pla.
 • Que el Departament d'Educació articuli els mecanismes necessaris per tal de garantir, segons les directrius del Pla TAC del Departament, la qualitat de l'esmentada formació.
 • Que es doti TOTS els centres de les infraestructures necessàries i se'n garanteixi el funcionament correcte (connectivitat, electricitats, etc.).
 • Que Departament d'Educació ha de garantir que tots tots els centres del país, i no únicament els que actualment tenen les infraestructures o el poder adquisitiu adient, puguin participar en el Pla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada