dimarts, 31 de març del 2009

Ens cal un termòmetre?

Dons sembla ser que sí, o si més no això es va deduir de la xerrada debat sobre l'estat de les TIC als centres educatius que es va encetar en la última part de la Jornada de Santa Coloma.

Jo havia fet els deures, i m'havia llegit el pdf del Projecte de LEC, tal i com apareix a la plana oficial. Al Projecte de la nova Llei d'Educació de Catalunya hi ha tres referències a les TIC, dues per inclusió i una per omissió.(Plana 62) "(...) s’han d’afavorir la recerca i els projectes d’innovació que concretin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement (...)". (Plana 73) "La formació inicial del professorat (...) ha d'incloure (...) l’ús i l’aplicació de les tecnologies de la informació". (Plana 91) Quan parla dels òrgans de govern dels centres educatius, parla dels càrrecs directius, dels coordinadors didàctics i de les tutories, cap menció a la figura del coordinador d'informàtica.

Està força clar que l'administració deixa el tema per legislar a les Instruccions d'inici de curs. Allà diu: ""El coordinador/a TIC del centre exercirà les següents funcions de coordinació en relació a les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement:

  • Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona.
  • Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre.
  • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
  • Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Educació.
  • Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació."
O sigui, que hem de fet tot això amb una dedicació horària que depèn de la bona voluntat dels centres, amb un complement de sou equivalent a un cap de departament, sense haver estat formats, en centres que tenen cada vegada més i més dotació en maquinari. La situació és cada vegada més insostenible.

Personalment crec que com a Coordinadors d'informàtica les nostres reivindicacions han de començar per:

Demanar un reconeixement de càrrec equivalent a tots els efectes a un Cap d'Estudis, tant en sou, dedicació horària, puntuació de mèrits, i que aquest reconeixement estigui legislat per normativa.

Demanar un suport tècnic d'un membre del PAS dels centres que sigui la figura del tècnic informàtic.

Demanar una normativa clara sobre l'ús del programari lliure i els estàndards oberts. Que no s'homologuin llibres de text que basin les seves unitats didàctiques en programes dels quals els centres no disposen de llicència per facilitar-ho al seus alumnes.

I dic que les nostres reivindicacions "han de començar per" perquè estic segura, i això espero, que molts de vosaltres afegiríeu d'altres, i suggeriments, i denúncies, i tot això que ens permeti prendre consciència de la situació de les TIC als centres educatius. Per això ens cal un Termòmetre (el nom va sorgir espontàniament a l conversa) i per això hem obert aquest blog, per prendre la temperatura de les TIC.

diumenge, 29 de març del 2009

Jornada a Santa Coloma, 28 de març de 2009

Quasi una trentena de persones que ens vam reunir a l'IES Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet ahir dissabte 28 de març. No es pot dir que fos una jornada, ni un seminari, ni un microcurset, ni una assemblea, però de fet va ser una mica de tot això.

Convocats per en Joan de Gracia, la primera part de la trobada va consistir en una presentació sobre la importància de fomentar l'ús del programari lliure als centres educatius. Seguidament ens va fer un estat de la qüestió del Projecte Linkat, i de la futura Linkat 3.Després del café, la cosa es va posar més tècnica. En Joan ens va impartir un taller sobre:

1. Compartir l'escriptori d'un equip en Linkat en qualsevol ordinador (no importa amb quin sistema operatiu) dintre d'una xarxa, instal.lant el programa Tight VNC, http://www.tightvnc.com/. Prèviament s'ha d'activar el servei VNC a l'ordinador amb Linkat que fa de servidor. El document que ho explica el trobareu en el document: "Accés remot en Linkat: estenem l'escriptori a tota l'escola" que podeu descarregar des d'aquí. La mateixa compartició d'escriptori es pot fer des d'un navegador web que suporti Java, sempre i quan tinguis activat el servei d'Administració Remota.

2. Una altra alternativa per compartir l'escriptori és el servei XDMCP. El programa que s'ha fet servir per connectar l'escriptori windows a l'escriptori Linkat és el xmins.

3. Compartir el nostre escriptori remotament per Internet, amb la utilitat gratuïta Yuuguu.La documentació d'aquests serveis es podrà trobar en aquesta adreça: http://download-linkat.xtec.cat/d83/Linkat2/


La tercera i última part va ser la més curta, però pot ser la més sucosa, i la de major interès per part del assistents. Es va encetar un debat sobre la situació de les TIC als centres educatius, i la figura del coordinador d'informàtica. Les meves reflexions sobre aquesta tercera part les deixo pel següent post.


Vídeo de la jornada